Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Jasper Verhey gesloten overeenkomsten.
b. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

c. Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Jasper Verhey een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Jasper Verhey pas nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

d. Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij Jasper Verhey
hiervan, onder vermelding van de namen van de andere bureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau dit is geweest.

2. De uitvoering van de overeenkomst

a. Jasper Verhey zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig, en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Jasper Verhey opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
b. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Jasper Verhey mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

c. Indien Jasper Verhey op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Jasper Verhey namens opdrachtgever offertes aanvragen.
d. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan Jasper Verhey, voor risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Jasper Verhey volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.

e. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven die de uitkomst zijn van de opdracht, te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Jasper Verhey dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
f. Een door Jasper Verhey opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Jasper Verhey is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het de opdracht, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

g. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoren niet tot de opdracht van Jasper Verhey.
h. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Jasper Verhey te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het recht tot reclameren komt te vervallen.

3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

a. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het auteursrecht, het merkrecht, naburig recht of een prestatie die op één lijn staat met een recht van intellectuele eigendom toe aan Jasper Verhey. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Jasper Verhey daartoe bevoegd.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
c. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Jasper Verhey te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Jasper Verhey in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

d. De in het kader van de opdracht door Jasper Verhey tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films, bronbestanden en andere materialen of elektronische bestanden, blijven haar eigendom ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4. Gebruik en licentie

a. Indien als gevolg van de werkzaamheden van Jasper Verhey rechten van intellectuele eigendom ontstaan op door of in opdracht van haar vervaardigde werken, dan zijn de rechten hierop uitsluitend voorbehouden aan Jasper Verhey. Onder deze rechten worden onder meer verstaan: auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, naburige rechten en de rechten op prestaties die hiermee op één lijn staan, zoals bijvoorbeeld: rechten op slogans en slagzinnen (voor zover die niet auteursrechtelijk beschermd zijn). ‘

b. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Jasper Verhey, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van bovengenoemde rechten van intellectuele eigendom, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemmingen. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Jasper Verhey te zijn gemaakt.

c. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Jasper Verhey niet gerechtigd de onder a. bedoelde rechten van intellectuele eigendom te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Jasper Verhey, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van 500,- euro.

d. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jasper Verhey veranderingen in de voorlopige of definitieve werken van intellectuele eigendom aan te brengen.
e. Jasper Verhey heeft de vrijheid om het voor opdrachtgever vervaardigde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, onder vermelding van de handels- en/of merknaam van opdrachtgever.

5. Honorarium

a. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Jasper Verhey voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
b. Indien Jasper Verhey door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Jasper Verhey gehanteerde honorariumtarieven.

c. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft Jasper Verhey na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een (register) accountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat overigens de Jasper Verhey enig recht verliest.

6. Betaling

a. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
b. Jasper Verhey heeft de bevoegdheid haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
c. Opdrachtgever verricht de aan Jasper Verhey verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Jasper Verhey heeft verstrekt.

 

d. Vanaf het moment dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
niet [volledig] nakomt of anderszins in gebreke is, is het opdrachtgever niet [langer] toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

a. Wanneer opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
b. Indien de overeenkomst door Jasper Verhey wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Jasper Verhey redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden

dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
c. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de
door Jasper Verhey op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium welk opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
d. Zowel Jasper Verhey als opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij.
e. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet [langer] toegestaan hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
f. Wanneer de werkzaamheden van Jasper Verhey bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Garanties en vrijwaringen

a. Jasper Verhey garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
b. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Verhey of door haar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

c. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Verhey voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

a. Jasper Verhey is niet aansprakelijk voor fouten die zij maakt bij uitvoering van de opdracht, tenzij deze zijn veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
b. Jasper Verhey kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor: I. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld. II. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. III. fouten van door/namens opdrachtgever ingeschakelde derden. IV. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. V. fouten in door Jasper Verhey vervaardigde werken of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.e zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben; VI. schade die voortvloeit uit adviezen die Jasper Verhey aan opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven; VII. down time of andere mogelijke vormen van onbereikbaarheid of gebreken van door Jasper Verhey geheel of gedeeltelijk ontworpen interieurs, om welke reden dan ook; c. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Jasper Verhey, is haar aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag van 5.000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

d. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
e. Opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan Jasper Verhey niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
f. Na het voltooien van de opdracht heeft noch Jasper Verhey, noch opdrachtgever jegens de ander een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

10. Overige bepalingen

a. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Jasper Verhey gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
b. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

c. Het is partijen gedurende de opdracht en één jaar na het rechtsgeldig eindigen daarvan, verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers of freelancers van elkaar in dienst te nemen of opdrachten te geven.
d. Op de overeenkomst tussen Jasper Verhey en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting de relatief bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. 

JASPER VERHEY

Interieur ontwerp

 

Technische uitwerking

 

Begroting

 

Planning

 

Project management

CONTACT

Jasper Verhey | Interior Design & Management

 

Veemarktkade 8 - Unit 6131

 

5222 AE  's-Hertogenbosch

 

jasper@jasperverhey.nl

 

(06) 166 585 61

SOCIALS